மாணவர்களுக்கான விதிமுறைகள்


திருக்குறள்


கற்க கசடறக் கற்பவை கற்றபின்

நிற்க அதற்குத் தக


குறள் : 391 - திருவள்ளுவர்